کانون مربیان فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

تالیفات علمی

کتاب اقتصاد در ورزش و خصوصی سازی باشگاه ها